UTAU音源「予墨」配布所

免费的低音男声中文CVVC音源

Profile

  

  ------------------------------------------------------------------------------

  • 音源名:予墨

  • 性别:

  • 年龄:56岁

  • 对应语种:汉语普通话

  • 适合音域:E2~C4

  • 适合曲风:抒情、民谣

------------------------------------------------------------------------------

下列立绘图片可于二次创作视频中使用。
无需事前告知,但须注明来自公式或写明作者名。
透明背景PNG格式图片同捆于音源配布包中。

  • 公式人设 by 黑桃moai



  • 公式Q版人设 by 三十個